Formulář : Reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace


(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

 

Adresát

Internetový obchod:               www.3Dstruna.cz

Společnost:                           Ing. Vlastimil Křístek

Se sídlem:                             Pěkná 939/52, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

IČ/DIČ:                                  IČO: 64638049/ DIČ: CZ7002215220

E-mailová adresa:                 3dstruna@3dstruna.cz

Telefonní číslo:                       +420 724261614

 


Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 


Vážení,
dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).


 Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 Číslo objednávky:
 Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
 Jméno a příjmení spotřebitele:
 Adresa spotřebitele:
 Email:
 Telefon:(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)
(podpis)

 


______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele


Seznam příloh:


1. Faktura za objednané zboží č. (*)


Obecná poučení k uplatnění reklamace


Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci. Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace. Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.