Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy


1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“


1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.


1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost

Internetový obchod:               www.3Dstruna.cz

Společnost:                           Ing. Vlastimil Křístek

Se sídlem:                             Pěkná 939/52, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

IČ/DIČ:                                  IČO: 64638049/ DIČ: CZ7002215220

E-mailová adresa:                 3dstruna@3dstruna.cz

Telefonní číslo:                       +420 778749144


formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“


1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“


2. Důsledky odstoupení od smlouvy


2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“ „Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“.


2.2
a) Převzetí zboží
− Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu společnosti. Osoba kompetentní k převzetí je ing. Vlastimil Křístek.  Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“.
b) Náklady spojené s vrácením zboží
− Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
− „Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným
způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho
funkčnosti.“

 

Internetový obchod:               www.3Dstruna.cz

Společnost:                           Ing. Vlastimil Křístek

Se sídlem:                             Pěkná 939/52, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

IČ/DIČ:                                  IČO: 64638049/ DIČ: CZ7002215220

E-mailová adresa:                 3dstruna@3dstruna.cz

Telefonní číslo:                       +420 724261614